MAKE WORDS WITH BASIC COMPONENTS—BAO(包)

+

The pattern: +

 

钱包 [qián bāo] : wallet

箱包 [xiāng bāo] : luggage

双肩包 [shuāng jiān bāo] : backpack

电脑包 [diàn nǎo bāo] : laptop bag

手提包 [shǒu tí bāo] : handbag

单肩包 [dān jiān bāo] : single-shoulder bag