MANDARIN CHINESE WORDS LIST — EMOTIONS (2)

忧郁 [yōu yù]: somber, gloomy

疯狂 [fēng kuáng]: crazy

绝望 [jué wàng]: hopeless

希望 [xī wàng]: hopeful

好奇 [hào qí]: curious

生气 [shēng qì]: angry

自信 [zì xìn]: confident

麻木 [má mù]: numb

无聊 [wú liáo]: bored