+

The pattern: (   ) +

菜刀 [cài dāo]:kitchen knife

剪刀 [jiǎn dāo]:scissors

水果刀 [shuǐ guǒ dāo]:fruit knife

手术刀 [shǒu shù dāo]:bistoury

镰刀 [lián dāo]:sickle

双刃刀 [shuāng rèn dāo]:catling

剃刀 [tì dāo]:razor