MAKE WORDS WITH BASIC COMPONENTS – DENG(灯)

( )+ 灯
The pattern:( )+ 灯

路灯 [lù dēng] : street lamp

台灯 [tái dēng] : desk lamp

白炽灯 [bái chì dēng] : incandescent light bulb

酒精灯 [jiǔ jīng dēng] : alcohol lamp

信号灯 [xìn hào dēng] : :signal lamp