MANDARIN CHINESE WORDS LIST — FRUITS (2)

芒果 [máng guǒ]:mango

榴莲 [liú lián]:durian

橙子 [chéng zǐ]:orange

椰子 [yē zi]:coconut

梨子 [lí zǐ]:pear

奇异果 [qí yì guǒ]:kiwi fruit

柚子 [yòu zi]:grapefruit

桃子 [táo zi]:peach

哈密瓜 [hā mì guā]:hami melon