MANDARIN CHINESE WORDS LIST — ILLNESSES

过敏 [guò mǐn]:irritability

浮肿 [fú zhǒng]:edema

痉挛 [jìng luán]:spasm

头晕 [tóu yūn]:swirl

发烧 [fā shāo]:have a fever

打喷嚏 [dǎ pēn tì]:sneeze

咳嗽 [ké sou]:cough

感冒 [gǎn mào]:cold

流鼻涕 [liú bí tì]:rhinorrhea