MAKE WORDS WITH BASIC COMPONENTS—JIA(家)

( )+ 家
The pattern: ( )+ 家

专家 [zhuān jiā] : expert, professor

作家 [zuò jiā] : writer

画家 [huà jiā] : artist, painter

科学家 [kē xué jiā] : scientist

歌唱家 [gē chàng jiā] : singer

舞蹈家 [wǔ dǎo jiā] : dancer