MANDARIN CHINESE WORDS LIST — ORGANS

下巴 [xià ba]: jaw, chin

舌头 [shé tóu]: tongue

鼻子 [bí zi]: nose

眼睛 [yǎn jing]: eye

眉毛 [méi mao]: eyebrow

牙齿 [yá chǐ]: tooth

头发 [tóu fa]: hair