MANDARIN CHINESE WORDS LIST — SUBJECTS

哲学 [zhé xué]: philosophy

文学 [wén xué]: literature

法学 [fǎ xué]: law

语言学 [yǔ yán xué]: linguistics

教育学 [jiào yù xué]: pedagogy

社会学 [shè huì xué]: sociology

数学 [shù xué]: math

心理学 [xīn lǐ xué]: psychology

政治学 [zhèng zhì xué]: politics