MANDARIN CHINESE WORDS LIST — HOBBIES

园艺[yuán yì]: horticulture

购物[gòu wù]: shopping

旅游[lǚ yóu]: travel

看书[kàn shū]: read a book

唱歌[chàng gē]: sing

运动[yùn dòng]: exercise

摄影[shè yǐng]: shoot

跳舞[tiào wǔ]: dance

看电影[kàn diàn yǐng]: watch movie