MANDARIN CHINESE WORDS LIST — SUPERMARKETS

超市[chāo shì]: supermarket

导购[dǎo gòu]: shopping guide

促销[cù xiāo]: sales promotion

收银台[shōu yín tái]: cashier desk

收银员[shōu yín yuán]: cashier

购物篮[gòu wù lán]: shopping basket

购物车[gòu wù chē]: shopping cart

会员卡[huì yuán kǎ]: membership card

塑料袋[sù liào dài]: plastic bag