29 Apr 2016

MAKE WORDS WITH BASIC COMPONENTS—CHE(车)

/
Posted By

che_origin

+

The pattern:( +

汽车 [qì chē] : car, automobile

火车 [huǒ chē] : train

货车 [huò chē] : truck,lorry

自行车 [zì xíng chē] : bike, bicycle

摩托车 [mó tuō chē] : motorcycle