Make Words with Basic Components – Qiu(球)

(   ) + 球

The pattern: (   ) + 球

橄榄球 [gǎn lǎn qiú] : rugby

篮球 [lán qiú] : basketball

足球 [zú qiú] : soccer

羽毛球 [yǔ máo qiú] : badminton

网球 [wǎng qiú] : tennis

高尔夫球 [gāo ěr fū qiú] : golf

排球 [pái qiú] : volleyball

保龄球 [bǎo líng qiú] : bowling