MANDARIN CHINESE WORDS LIST — SUBJECTS (2)

管理学 [guǎn lǐ xué]: management

天文学 [tiān wén xué]: astronomy

考古学 [kǎo gǔ xué]: archaeology

人类学 [rén lèi xué]: Anthropology

统计学 [tǒng jì xué]: statistics

历史学 [lì shǐ xué]: history

经济学 [jīng jì xué]: economics

地理学 [dì lǐ xué]: geography

物理学 [wù lǐ xué]: physics