MANDARIN CHINESE WORDS LIST — PHYSICAL EXERCISES

冲浪 [chōng làng]: surf

滑雪 [huá xuě]: ski

骑马 [qí mǎ]: ride on a horse

击剑 [jī jiàn]: swordplay

拳击 [quán jī]: boxing

游泳 [yóu yǒng]: swim

跑步 [pǎo bù]: running

体操 [tǐ cāo]: gymnastics

举重 [jǔ zhòng]: weightlifting