MANDARIN CHINESE WORDS LIST — PROFESSIONS

医生 [yī shēng]: doctor

护士 [hù shì]: nurse

清洁工 [qīng jié gōng]: dustman

摄影师 [shè yǐng shī]: photographer

律师 [lǜ shī]: lawyer

警察 [jǐng chá]: police

会计 [kuài jì]: accountant

演员 [yǎn yuán]: actor

空姐 [kōng jiě]: air-hostess