MANDARIN CHINESE WORDS LIST — PROFESSIONS (2)

商人 [shāng rén]: businessman

农民 [nóng mín]: farmer

银行家 [yín háng jiā]: banker

司机 [sī jī]: driver

法官 [fǎ guān]: judge

消防员 [xiāo fáng yuán]: fireman

厨师 [chú shī]: cook

设计师 [shè jì shī]: stylist, designer

理发师 [lǐ fà shī]: barber