MANDARIN CHINESE WORDS LIST — AIRCRAFT

机票[jī piào]: air ticket

起飞[qǐ fēi]: take off

降落[jiàng luò]: landing

经济舱[jīng jì cāng]: tourist class

直飞[zhí fēi]: non-stop flight

商务舱[sāng wù cāng]: business class

航线[háng xiàn]: air line

头等舱[tóu děng cāng]: first-class cabin

航班号[háng bān hào]: flight number