MANDARIN CHINESE WORDS LIST — HOBBIES 2

潜水[qián shuǐ]: dive

上网[shàng wǎng]: surf the Internet

健身[jiàn shēn]: fitness

写作[xiě zuò]: writing

烹饪[pēng rèn]: cooking

做手工[zuò shǒu gōng]: do handwork

画画[huà huà]: drawing

雕塑[diāo sù]: sculpture

玩游戏[wán yóu xì]: play games