MANDARIN CHINESE WORDS LIST — HOTELS

前台[qián tái]: proscenium

星级[xīng jí]: star level

预订[yù dìng]: reserve

接机服务[jiē jī fú wù]: pick-up service

入住[rù zhù]: check in

叫醒服务[jiào xǐng fú wù]: morning call

退房[tuì fáng]: check out

双人间[shuāng rén jiān]: double room

单人间[dān rén jiān]: single room